Стани член

Политика на поверителност

default

ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящата ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ (по-долу „Политиката“) е
приета от Сдружение Българска Асоциация на Тенис Родители (БАРТ), с ЕИК
206857190, (по-долу „БАРТ“), в качеството му на администратор на лични данни,
съобразно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на
Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с
обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (по-
долу „Общият регламент на ЕС относно защитата на данните“ или „ОРЗД“) и Закона за
защита на личните данни (по-долу „ЗЗЛД“).
Чл. 2. (1) Правото на поверителност на личните данни е основен приоритет на БАРТ.
БАРТ изпълнява стриктно приложимите разпоредби на националното и европейско
законодателство по отношение на защитата и сигурното съхранение на личните данни
на служители, контрагенти и партньори, както и на физическите лица, които са
предоставили своите лични данни чрез формите за комуникация на Интернет страница
с адрес https://btpa.bg/ (по-долу „САЙТА“).
(2) БАРТ спазва основните принципи, въведени като задължителни при обработването
на лични данни: законосъобразност, добросъвестност и прозрачност, ограничение на
целите, свеждане на данните до минимум, точност, ограничение на съхранението,
цялостност и поверителност, отчетност.
(3) Настоящата Политика за поверителност не обхваща изцяло дейността на БАРТ, а
цели да информира субектите на данни относно обработването на лични данни при
ползването на Интернет страница с адрес https://btpa.bg/

ДЕФИНИЦИИ

Чл. 3. Използваните в настоящата Политика термини имат значението, което е
дефинирано в ОРЗД.

КОЙ ОБРАБОТВА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 4. Администратор на лични данни е „Сдружение Българска Асоциация на Тенис
Родители (БАРТ), с ЕИК 206857190,
със седалище и адрес на управление в гр. София
п.к. 1000, р-н Красно село, ж.к. Хиподрума, бул./ул. Лерин № 3

ДАННИ ЗА КОНТАКТ С АДМИНИСТРАТОРА

Чл. 5. Администраторът има следните данни за кореспонденция:
1. Адрес: гр. София, п.к. 1000, р-н Красно село, ж.к. Хиподрума, бул./ул. Лерин №
3
2. Електронен адрес: office@btpa.bg
3. Телефон: +359 884778217

КОГА ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 6. БАРТ не събира лични данни самоцелно и без ограничение. БАРТ събира само
онези лични данни, които са необходими за изпълнение на съответните
законосъобразни дейности на сдружението. Дейностите, свързани с ползването на
САЙТА, при които се обработват лични данни, са свързани с формите за комуникация
на САЙТА, посочени по-долу.

ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧИИТО ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ

Чл. 7. Чрез САЙТА БАРТ обработва лични данни на следните категории физически
лица:
Регистрирани потребители на САЙТА;
Лица, които са предоставили свои лични данни чрез Общата форма за обратна
връзка на САЙТА.

КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО ОБРАБОТВАМЕ

Чл. 8. (1) При изпълнение на дейностите, свързани със САЙТА, БАРТ обработва лични
данни, предоставени директно от субектите на данни. В този смисъл субектите на
данни сами определят обема от лични данни, които да предоставят с оглед различните
цели. БАРТ съхранява единствено личните данни, които са необходими за изпълнение
на целите на обработването, като например:
 При регистрация в САЙТА за придобиване на членство или при ползване на
формите за комуникация в САЙТА, изброени по-горе, БАРТ обработва единствено
обикновени лични данни – имена, ЕГН, имейл адрес и телефонен номер;

ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕ

Чл. 9. БАРТ обработва лични данни само за конкретни и легитимни цели и не ги
обработва по-нататък по начин, несъвместим с установените цели. БАРТ обработва
лични данни, получени чрез САЙТА, за следните цели:
 Приемане на нови членове на БАРТ
 Предоставяне на информация за услугите на сдружението, в случай на получено
запитване;
 Осъществяване на връзка с лица, които са заявили интерес към услугите на
БАРТ, с оглед възможности за сътрудничество с дружеството
 Осъществяване на връзка с потенциални членове на сдружението или
потребители посредством формите за комуникация на САЙТА, включително при
заявяване на съгласие за получаване на съобщения от САЙТА;

ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ

Чл. 10. В дейностите, свързани със САЙТА, БАРТ обработва лични данни на субекти
на данни на основание чл. 6, параграф 1, буква „б” и буква „е“ от ОРЗД, а именно:
б) обработването е необходимо за придобиване на членство, по който субектът на
данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните
преди сключването на договор /например при заявка за спонсорство или друга
подкрепа, изпратена чрез САЙТА/;
е) обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора
или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите
или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на
личните данни, по-специално когато субектът на данните е дете (например - за
управление на запитванията, получени чрез формите за комуникация на САЙТА и
управление на кандидатурите за работа, получени чрез САЙТА).

НА КОГО МОЖЕ ДА ПРЕДАДЕМ ИЛИ РАЗКРИЕМ ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 11. (1) При изпълнение на дейности, свързани със САЙТА, БАРТ може да предаде
или разкрие лични данни единствено на компетентни държавни органи, които по
силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от БАРТ предоставянето на
информация, сред която и лични данни – съд, разследващи органи (органите на
полицията, следствието, прокуратурата), ДАНС, надзорни/регулаторни органи;
(2) БАРТ не предава лични данни на други държави, включително на държавни извън
ЕС.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 12. Продължителността на съхранение на личните данни, събрани чрез САЙТА,
зависи от целите на обработването, за които са събрани. При всички случаи личните
данни се съхраняват за период не по-дълъг от предвидения в съответния нормативен
акт срок. За личните данни, събрани чрез САЙТА, са определени следните срокове на
съхранЛични данни, предоставени чрез Формата за заявка за транспортно-
логистичните услуги на САЙТА, се съхраняват до преустановяване на комуникацията
със съответното лице, освен ако страните не предприемат действия за сключване на
договор;
1. Лични данни, предоставени чрез Формата за обратна връзка за запитвания на
САЙТА, се съхраняват за периода от получаване на запитването, искането или въпроса,
до постигане на целта на обработването им и/или отпадане на правното основание за
обработването на съответните лични данни;
2. Лични данни на регистрирани на САЙТА потребители се съхраняват до
прекратяване на регистрацията;

СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 13. БАРТ прилага всички подходящи технически и организационни мерки за
гарантиране сигурността на личните данни, включително минимизиране на обема
обработвани лични данни, необходим за постигане на съответните цели; своевременно
възстановяване на наличността и достъпа до личните данни, в случай на физически или
технически инцидент; поемане на изрично задължение от служителите за
поверителност, както и други мерки. Освен това, САЙТЪТ ползва SSL SwissSign
сертификати, които предоставят ефективно криптиране на данните на потребителите по
време на предаването им към уеб сървъра на САЙТА, идентификацията на доставчика -
БАРТ, а също така и удостоверяват автентичността на САЙТА, за да го предпазват от
фишинг.

ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИТЕ

Чл. 14. Всяко физическо лице, чиито данни се обработват от БАРТ, има следните
права:
 право на достъп до личните му данни, включително да получи копие от тях;
 право на коригиране или допълване на неточни или непълни лични данни;
 право на изтриване на лични данни, които се обработват без правно основание;
 право на ограничаване на обработването - при наличие на правен спор между
БАРТ и лицето - до неговото решаване или за установяването, упражняването или
защитата на правни претенции;
 право на възражение - по всяко време и на основания, свързани с конкретната
ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за
обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на
субекта на данни, или съдебен процес;
 право на преносимост - само в случай, че личните данни се обработват по
автоматичен начин на основание съгласие или договор;
 право да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо
профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или го засяга в
значителна степен.
В съответствие с ОРЗД и ЗЗЛД, посочените по-горе права могат да се упражнят чрез
подаване на писмено заявление по електронен път. Заявлението се отправя лично от
субекта на данни или от упълномощено от него лице. БАРТ се произнася по искането
на субекта на данни в 30-дневен срок от неговото подаване.

ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИТЕ.

Чл. 15. В съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС)
2016/679, всяко физическо лице, което счита, че правото му на защита на личните му
данни е нарушено, може да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни на
адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, интернет страница:
www.cpdp.bg.